PL EN

AUTONOMICZNE MGŁOWE URZĄDZENIE GAŚNICZE AMUG

Podstawowym zadaniem urządzenia jest zatrzymanie rozwoju pożaru poprzez zahamowanie procesu rozgorzenia.
Jednocześnie może pełnić funkcję mobilnego urządzenia gaśniczego do zasilania małych instalacji mgłowych niskociśnieniowych, jak również do zasilania niskociśnieniowych prądownic mgłowych, np. hydrantu FOGANT.
Uruchamianie urządzenia może być dokonane w sposób ręczny, poprzez wciśnięcie elektronicznego lub pneumatycznego przycisku „START”, albo automatycznie - impulsem przekazanym z elektronicznych czujników temperatury, dymu czy płomienia.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA :

 • małokubaturowe obiekty drewniane, a w szczególności obiekty zabytkowe, takie jak kaplice, małe kościoły, dzwonnice, dworki, leśniczówki, domki wakacyjne, itp.
 • pomieszczenia o powierzchni do 30 m2
 • małe obszary, lub poszczególne urządzenia w obiektach o dużych kubaturach, w których istnieje stosunkowo wysokie ryzyko pożarowe: gniazda technologiczne, systemy hydrauliczne i smarownicze, turbiny elektryczne, małe lakiernie, i wiele innych.

PODSTAWOWE ZALETY :

 • możliwość uruchamiania w sposób automatyczny lub ręcznie
 • duża skuteczność gaszenia źródła ognia w zarodku
 • przy uruchamianiu automatycznym skuteczne opóźnianie procesu rozgorzenia
 • niewielkie zużycie wody nie powodujące strat i uszkodzeń związanych z zalaniem
 • odporność na działanie niskich temperatur
 • prosta konstrukcja
 • łatwa instalacja
 • niski koszt urządzenia i jego instalacji
 • w wersji z zamontowanymi kółkami tocznymi i skrętnymi może pełnić funkcję podręcznego sprzętu gaśniczego
 • brak szkodliwych oddziaływań na ludzi, bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne

SPOSÓB DZIAŁANIA i BUDOWA

Urządzenie AMUG wykorzystuje jako medium gaśnicze mgłę wodną. Zasilane jest w wodę ze zintegrowanego zbiornika przeponowego o pojemności od 100 do 500 litrów, zależnie od wymaganych potrzeb gaśniczych. W przypadku większych potrzeb wodnych podłączane jest równolegle do zbiorników hydroforowych o odpowiedniej pojemności.
Jako medium wypychające wodę stosuje się sprężone powietrze lub azot, wtłaczane do zbiornika wody gaśniczej.
Dodatkowo, celem zwiększenia efektywności gaśniczej można aplikować do zbiornika wodnego czynne środki pianotwórcze, jak np. AFFF.

Efektywność działania urządzenia wzrasta wraz z podnoszeniem się temperatury pożaru. Im wyższa temperatura w gaszonej strefie (pomieszczeniu) - tym większa ilość mgły wodnej ulega przemianie fazowej w parę wodną wypierającą tlen z powietrza, zwiększając tym samym skuteczność akcji gaśniczej.
Wobec powyższego konieczna jest optymalizacja czasu, po którym ma nastąpić uruchomienie urządzenia AMUG. Zbyt wczesne wyładowanie mgły powoduje, że jej skuteczność gaśnicza jest mała, a zbyt późne wyładowanie mgły grozi na tyle dużym rozwojem pożaru, że może się on wymknąć z pod kontroli. Konieczne zatem jest indywidualne podejście na etapie projektowania i wybór odpowiedniego algorytmu uruchomienia i działania omawianego sytemu gaśniczego.

URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE
Automatyczne uruchomienie urządzenia AMUG następuje w momencie, w którym temperatura w pomieszczeniu zaczyna widocznie wzrastać. Impulsem jest sygnał przekazywany z właściwie rozmieszczonych detektorów termicznych, jakimi są ampułki i zamki topikowe, jak również czujki elektroniczne temperatury i różnicowo-temperaturowe.
Opcjonalnymi elementami detekcyjnymi są: pneumatyczny czujnik liniowy o określonej temperaturze topnienia i liniowy elektryczny czujnik temperatury. Przy ich zastosowaniu dysza rozpylająca wytwarza strumień gaśniczy o kierunku i zasięgu ograniczonym do miejsca i wielkości ogniska pożaru. W przypadku zagrożenia pożarami, co do których zakładamy, iż najefektywniejszym sposobem tłumienia jest ich stopniowe ograniczanie - detekcja następuje poprzez czujki dymu, które pobudzą do działania system AMUG w bardzo wczesnym stadium rozwoju pożaru.

URUCHAMIANIE RĘCZNE
Po wciśnięciu przycisku START strumień gaśniczy wytwarzany przez dysze lub głowice otwarte typu GMO powinien być ukierunkowany w stronę pożaru.
W każdej chwili akcję gaśniczą można przerwać wciskając i przytrzymując przycisk STOP.
W przypadku ręcznego uruchomienia pneumatycznego nie istnieje możliwość zatrzymania akcji gaśniczej, ale jednocześnie uruchamiany jest alarm akustyczno-optyczny, a sygnał o zadziałaniu jest przesyłany do centrali nadrzędnej „Master”.

GŁOWICE i DYSZE MGŁOWE
Dla potrzeb urządzenia AMUG opracowano zupełnie nowy typ głowicy mgłowej niskociśnieniowej posiadającej 6 mikrodysz, wytwarzających prądy mgłowe już przy ciśnieniu 5 bar. Optymalne rozpylenie uzyskiwane jest przy ciśnieniu 9-12 bar. W urządzeniu stosowane są zarówno dysze mgłowe spiralne
(uderzeniowe DMS), jak też dysze wirowe i wirowo-strumieniowe (DML). Opcjonalnie montowane są głowice mgłowe niskociśnieniowe typu GMO (wirowe i wirowo-strumieniowe), oraz głowice mgłowe wirowe i wirowo-strumieniowe zamknięte (GMZ).
W przypadku zastosowania zbiornika wodnego o pojemności 300 litrów czas działania urządzenia AMUG wyposażonego w jedną dyszę wynosi około 20 minut.

STEROWANIE i MONITOROWANIE URZĄDZEŃ AMUG
W każdym urządzeniu AMUG zainstalowana jest centralka sterowania gaszeniem, obsługująca urządzenia gaśnicze w obrębie danej sekcji. Każda sekcja posiada możliwość odrębnego, lokalnego uruchomienia i zatrzymania ręcznego przyciskami START/ STOP, oraz automatycznego - impulsem z zastosowanych czujników detekcji pożaru. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji kombinacji współzależności elementów detekcyjnych, opóźnień czasowych, czy zwłoki zadziałania.

Poszczególne urządzenia AMUG mogą być połączone z sobą we wspólny zespół, a ich centralki podłączone do centrali głównej "Master", instalowanej we wskazanym pomieszczeniu. Centrala ta posiada możliwość podglądu stanu całego systemu, oraz sterowania poszczególnymi strefami (np. uruchomienie systemu, blokowanie poszczególnych elementów systemu), oraz posiada możliwość przyjmowania sygnałów informacyjnych o stanie systemów autonomicznych.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Urządzenie AMUG może być trwale zamocowane do podłoża, lub elementów konstrukcji pomieszczenia, jak również może stanowić mobilne urządzenie gaśnicze – w wersji wyposażonej w kółka toczne i skrętne.
Połączenie z instalacjami winno być wykonane za pomocą elementów elastycznych. Dotyczy to zarówno elementów hydraulicznych, jak również elektrycznych.

OBSŁUGA

Autonomiczne Urządzenie Mgłowe Gaśnicze AMUG jest urządzeniem stosukowo mało skomplikowanym i jako takie nie wymaga stałej specjalistycznej obsługi. Okresowe przeglądy należy dokonywać raz w kwartale, przez wykwalifikowany personel. Przeglądowi takiemu winno podlegać sprawdzenie wszystkich elementów systemu i jego próbne zadziałanie.
Ponieważ wszystkie elementy systemu są monitorowane przez centralkę, obsługa codzienna polega wyłącznie na zwróceniu uwagi na stany techniczne alarmowe i w przypadku ich wystąpienia - na natychmiastowym powiadomieniu firmy serwisującej.