PL EN

FOG ISKRA - URZĄDZENIE DO WYKRYWANIA i GASZENIA ISKIER

W przypadku urządzeń technologicznych, w których stosuje się transport pneumatyczny lub przesypuje się materiały wytwarzające duże ilości pyłów - istnieje ryzyko wybuchu. W takiej sytuacji urządzenie FOG ISKRA błyskawicznie wykrywa powstałe iskry i natychmiast uruchamia proces gaszenia poprzez podanie rozpylonej mgły wodnej. Technologia wykorzystywana w tym urządzeniu została opracowana w firmie SUPO Cerber i po przeprowadzeniu kompleksowych badań i testów opatentowana.

BUDOWA i OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA FOG ISKRA :

Urządzenie jest konsekwentnym rozwinięciem systemu FOG - wykorzystującego niskociśnieniową mgłę wodną - opartym w głównej mierze na specjalnie do tego celu skonstruowanej głowicy o ruchomej osłonie wylotów mikrodysz wirowo-strumieniowych. Dobór elementów i rozmieszczenie głowic mgłowych, czujników iskier, a także systemu zasilania przeprowadza się na etapie projektu technicznego. Powstałe w urządzeniach technologicznych potencjalne źródła zapłonu, takiego jak iskry lub gorące cząstki jest wykrywane przez zainstalowane tam specjalistyczne czujniki iskier. Po analizie przez układ elektroniczny wielkości i ilości cząsteczek żarzących się, sygnał alarmowy jest natychmiast przekazywany do centrali sterującej CGI-80, która uruchamia procesy gaśnicze. Zawór szybkootwieralny powoduje uwolnienie porcji wody, która zostaje rozproszona przez specjalne głowice i tworzy gęstą mgłę wodną, wypełniającą całą strefę zagrożenia. Dzięki temu uzyskuje się wysoki efekt gaśniczy przy niewielkim zużyciu wody.

PODSTAWOWE ZALETY URZĄDZENIA FOG ISKRA :

 • aktualnie stanowi najlepsze zabezpieczenie przed procesem wybuchu spowodowanym iskrami
 • czas od wykrycia iskry do zadziałania głowicy nie przekracza 50 milisekund
 • przy wykryciu pojedynczych iskier czas działania głowicy mgłowej ustala się na poziomie programowania centralki na ok. 5 sekund, a w przypadku wystąpienia większej ilości iskier czas ten wydłuża się do 15 sekund
 • kilkusekundowe działanie głowicy nie wpływa na proces technologiczny i nie jest powodem jego zatrzymania
 • średnia wielkość wytworzonych kropelek waha się w przedziale od 50 do 300 mikrometrów, co skutkuje niewielkimi prądami wody przy zachowaniu wysokiej skuteczności gaśniczej
 • w czasie kilkusekundowego działania z głowicy wydobywa się nie więcej, niż 0,75 litra wody
 • brak szkodliwych oddziaływań na otoczeni i środowisko naturalne

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA FOG ISKRA :

 • przewody transportu technologicznego
 • kanały i rurociągi
 • obszary, w których występują szczególnie wysokie temperatury np. w przewody odprowadzające gazy z suszarni
 • urządzenia i elementy ciągów technologicznych

OPIS SZCZEGÓŁOWY URZĄDZENIA FOG ISKRA :

WYKRYWANIE ISKIER i INNYCH GORĄCYCH MIKROCZĄSTEK odbywa się przez zainstalowane tam specjalistyczne czujniki iskier. Zastosowane są detektory wykrywające promieniowanie podczerwone w zakresie widma, w którym żarzące cząstki intensywnie promieniują. Fotoelementy czujnika największą czułość posiadają w paśmie 900 nanometrów. Promieniowanie w zakresie widzialnym i ultrafioletowym jest absorbowane przez czarny filtr szklany. Po analizie przez układ elektroniczny czujnika wielkości i ilości iskier (cząsteczek żarzących się), sygnał alarmowy jest przekazywany do centrali sterującej CGI-80, która uruchamia procesy gaśnicze.

Czujniki iskier montuje się bezpośrednio na ściankach kanałów lub rurociągów. W przypadku dużych średnic przekrojów przewodów transportowych (500mm) lub dużej gęstości przesyłanego materiału instaluje się więcej czujek. Konstrukcja czujników typu IR posiada specjalny kształt eliptyczny, co umożliwia jej montaż jak i demontaż bez potrzeby wnikania do przewodów transportu technologicznego. Czujka tego typu może być wykonana również w wersji umożliwiającej przedmuchanie i tym samym oczyszczenie wziernika z nadmiernego zapylenia.

W obszarach, w których występują szczególnie wysokie temperatury np. w przewodach odprowadzających gazy z suszarni stosuje się czujniki, które mają element światłoczuły i elektronikę połączoną giętkim przewodem światłowodowym izolowanym od gorącej przestrzeni. Czujniki światłowodowe typu IRL montuje się w specjalnych gniazdach umożliwiających szybkie przeglądy i czyszczenie.

Sygnał o wykryciu iskier, który jest wysyłany z centrali jako sygnał alarmowy, zostaje rozpoznany i prowadzi niezwłocznie do wysterowania automatyką gaszenia. Zawór szybkootwieralny powoduje uwolnienie porcji wody, która zostaje rozproszona przez specjalne głowice i tworzy gęstą mgłę wypełniającą cały przekrój przewodu transportowego. Dzięki temu uzyskuje się wysoki efekt gaśniczy przy niewielkim zużyciu wody.

Głównym elementem instalacji gaszenia jest CENTRALA WYKRYWCZO - STERUJĄCA CGI-80 sterująca funkcjonowaniem całego systemu. Centrala rejestruje i przetwarza sygnały napływające z czujników iskier, jak i aparatury towarzyszącej i uruchamia natychmiast proces gaszenia. Zależnie od zaprogramowania może jednocześnie - w razie konieczności - wyłączyć maszyny, wentylatory, a także może uruchamiać niezbędne inne systemy i środki bezpieczeństwa.

Centrala CGI-80 współpracuje z czujnikami iskier dołączonymi do linii dozorowych, zakończonych rezystorami końcowymi. Na linii dozorowej mogą być zamontowane maksymalnie trzy czujki. Centrala sygnalizuje alarm pożarowy oraz uszkodzenie całej linii. Układ mikroprocesorowy w centrali zbiera wszystkie niezbędne informacje z linii dozorowych i w razie alarmu wysterowuje odpowiedni elektrozawór, oraz sygnalizuje zadziałanie systemu poprzez dołączony sygnalizator optyczno - akustyczny i wyświetla informacje na panelu użytkownika.

W sytuacji alarmowej istnieje także możliwość zaprogramowania niezależnego przekaźnika. Każda linia, zarówno kontrolna jak i wykonawcza, jest monitorowana pod kątem ewentualnych zwarć i przerw w obwodzie. Wystąpienie wspomnianej usterki jest wyświetlane na panelu użytkownika. W takiej sytuacji również niezależny przekaźnik może zostać wysterowany.

Układ mikro-procesorowy zawiera rejestrator zdarzeń, współpracujący z zegarem. Każde zdarzenie o charakterze alarmu i usterki jest zapamiętywane. Historię zdarzeń można następnie odczytać łącząc się z centralą poprzez interfejs USB. Wszelkie konfiguracje systemu są dokonywane także poprzez interfejs USB. Komputer komunikujący się z centralą musi mieć zainstalowaną aplikację “CGI Prog”.

Centrala również może nadzorować stan instalacji w strefach narażonych na zamarzanie. W takich przypadkach przewody rurowe wraz z elementami końcowymi (głowice, filtry, elektrozawory) obudowane są taśmami samopodgrzewającymi i dodatkowo izolowane wełną mineralną. Centrala nadzoruje również specjalne czujniki przepływu oraz stan zestawu pompowo-hydroforowego. Aby zapewnić wysoką wydajność systemu gaśniczego, niezbędne jest określone, minimalne ciśnienie wody. W systemie FOG ISKRA ciśnienie to powinno kształtować się na poziomie od 6 do 12 bar. Jeśli brak jest ciśnienia o takich parametrach należy zainstalować URZĄDZENIE DO PODWYŻSZANIA CIŚNIENIA.
Składa się ono ze zbiornika przeponowego, pompy wirnikowej z silnikiem elektrycznym i osprzętem automatyki utrzymującej ciśnienie. Urządzenie to może zasilać kilka stref gaszenia. Zużyta woda jest natychmiast automatycznie uzupełniona poprzez zbiornik zasilający.
Projektowanie zaopatrzenia wodnego włącznie z wymiarowaniem rur i układu ciśnieniowego zbiornika przeponowego oraz pompy podnoszącej ciśnienie można wykonać przy pomocy specjalistycznego programu obliczeniowego.

KOMPONENTY URZĄDZENIA FOG ISKRA :

 • detektory iskier
 • centrala wykrywczo - sterująca CGI-80
 • głowice mgłowe GMO z filtrem i elektrozaworem
 • zawór odcinający
 • orurowanie i okablowanie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

 • zestaw do podwyższania ciśnienia
SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber