PL EN

INSTALACJE GAŚNICZE MGŁĄ WODNĄ TYPU FOG

Nasza firma proponuje zupełnie nowatorski sposób zabezpieczenia pożarowego urządzeniem w pełni autonomicznym, z wykorzystaniem mgły wodnej niskociśnieniowej, certyfikowanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
System ten nadaje się do gaszenia pożarów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów, a także uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia.

BUDOWA i OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU FOG

zbliżona jest do tradycyjnego systemu tryskaczowego lub zraszaczowego. Istotę systemu stanowią odpowiednio skonstruowane dysze, pozwalające osiągnąć rozdrobnienie wody do kropel o średnicy od 50 do 300 mikrometrów.
Wysoko rozdrobnione krople wody stanowią doskonały mechanizm odbioru ciepła od palącego się materiału, a woda kierowana z odpowiednio rozmieszczonych dysz ogranicza dodatkowo dostęp tlenu do źródła pożaru poprzez szybko powstającą parę.
Jednocześnie redukcji ulega ilość gazowych produktów spalania, polegająca na absorbowaniu przez drobne kropelki wody stałych cząstek zawartych w dymie, a także wypłukiwaniu z niego wielu toksycznych gazów rozpuszczalnych w wodzie.

PODSTAWOWE ZALETY :

 • szybkie schładzanie palącego się materiału i tym samym radykalne obniżenie temperatury pożaru
 • znaczne ograniczenie dostępu tlenu do źródła ognia
 • istotne redukowanie ilości produktów spalania, w tym także dymu
 • zmniejszenie toksyczności dymu
 • w porównaniu z systemami tryskaczowymi i zraszaczowymi większa skuteczność gaszenia pożaru przy dużo mniejszym zużyciu wody
 • sprzyjanie szybszej i bezpieczniejszej ewakuacji ludzi ze strefy zagrożenia
 • znaczne ograniczenie zniszczeń i strat popożarowych, wynikających z nadmiaru ilości użytej wody w systemach konwencjonalnych tryskaczowych i zraszaczowych
 • brak szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne
 • niższe, niż dla systemów tryskaczowych i zraszaczowych koszty zainstalowania, działania, jak też utrzymania systemu.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU FOG :

 • archiwa i biblioteki
 • atria i pomieszczenia z dużymi przeszkleniami
 • biura i sale konferencyjne
 • centra obliczeniowe i serwerownie
 • domy mieszkalne, rezydencje i dworki
 • elektrownie, w tym elektrownie wiatrowe
 • galerie, muzea i ekspozycje, w tym zbiory specjalne
 • garaże
 • hotele, pensjonaty, schroniska turystyczne
 • konstrukcje specjalne, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji drewnianych
 • kościoły i kaplice
 • kanały kablowe
 • linie produkcyjne i ciągi technologiczne
 • obiekty i galerie handlowe
 • rozdzielnie i stacje elektryczne
 • szkoły i przedszkola
 • składy, magazyny i hurtownie
 • stanowiska malarskie
 • tunele
 • turbiny, generatory i silniki
 • transformatory
 • zabytki, ze szczególnym uwzględnieniem architektury drewnianej

OPIS SZCZEGÓŁOWY SYSTEMU FOG :

System składa się z czterech zasadniczych zespołów:

 • ZESPOŁU DEDEKCJI - zbudowanego z układu zasilania pneumatycznego wraz ze wskaźnikami ciśnienia, zaworem odcinającym oraz linii dozorowej wykonanej z przeźroczystej rurki PCV wypełnionej gazem pod ciśnieniem znamionowym 3-4 bary, lub też czujnikami punktowymi połączonymi za pomocą tych rurek. Zespół zapewnia prawidłowe działanie nawet w przypadku znacznego spadku ciśnienia w liniach dozorowych nawet do 30% ciśnienia nominalnego. Układ zasilania wewnętrznego wraz z manometrami i zaworem pięciodrożnym jest zamontowany w sterowniku pneumatycznym „CERBER". Manometry służą do wzrokowej kontroli ciśnienia a ewentualne małe ubytki ciśnienia w linii dozorowej są w sposób automatyczny uzupełniane przez zawór sterująco-różnicowy. Linie te rozprowadza się wzdłuż biegu dysz rozpylających oraz w miejscach kumulacji ciepła w przypadku zaistnienia pożaru.
 • ZESPOŁU STEROWANIA - składającego się ze sterownika pneumatycznego „CERBER" zbudowanego na bazie specjalnego zaworu różnicowego. Sterownik jest niezależny od zasilania elektrycznego, a jednocześnie dzięki zastosowaniu pneumatyki jego działanie jest niezawodne, zarówno po stronie detekcji jak i wysterowania zaworów strefowych. Stan zaworu jest w sposób ciągły monitorowany i ewentualne zakłócenia w pracy są odwzorowane na tablicy synoptycznej i przesyłane automatycznie do zespołów serwisowych. Całość elementów jest zabudowana w hermetycznej metalowej szafce. Gabaryty szafki są dobierane w zależności od potrzeb. Centralka jest produkowana w wielkościach od 1 do 6 stref, składających się z określonych wyżej, powtarzalnych zespołów sterowania. Wszystkie elementy są montowane na specjalnym bloku rozdzielającym zapewniającym szczelność i dostęp dla ekip serwisowych. W bocznych ściankach centralki znajdują się konektory do podłączenia elastycznych przewodów detekcyjnych, przewodów sterowniczych i zasilających oraz elektrycznych przewodów nadzorowania i monitoringu stanu poszczególnych podzespołów centralki.
 • ZESPOŁU ZASILANIA WODNEGO i PNEUMATYKI - składającego się ze zbiornika zapasu wody, najczęściej 10 m3 (pojemność można dobierać w zależności od potrzeb), pompy spalinowej o określonych parametrach, armatury towarzyszącej jak: zawory, filtry wodne, wskaźnik poziomu wody wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym i systemem monitorującym oraz zbiornika środka AFFF wraz z układem dozującym. Uzupełnianie wody w zbiorniku następuje z sieci miejskiej lub innego środka czerpalnego w sposób ręczny lub automatyczny. Jako zespół zasilania pneumatycznego użyto sprężarki wraz ze zbiornikiem i reduktorem.
 • ZESPOŁU INSTALACJI RUROWEJ WRAZ Z NISKOCIŚNIENIOWYMI DYSZAMI MGŁOWYMI oraz zaworem strefowym sterowanym pneumatycznie - stanowi końcowy element systemu FOG. Dobór średnic rur rozprowadzających (ocynkowanych lub miedzianych), oraz wielkość, ilość i typ dysz niskociśnieniowych przeprowadza się na etapie obliczeń hydraulicznych. Wyniki obliczeń wskazują również, jaką ilość wody należy zabezpieczyć do celów gaśniczych. W związku z tym, iż nie istnieją aktualne unormowania w tym zakresie - sugeruje się przyjmować zapas wody w ilości wystarczającej do zraszania przez czas potrzebny na dotarcie służb interwencyjnych (OSP lub PSP). W zależności od dobranej średnicy przewodu rurowego strefowego instaluje się odpowiedni zawór sekcyjny sterowany pneumatycznie. W przypadku urządzeń strefowych należy przewidzieć w rozdzielaczu głównym zawór spustowy.

KOMPONENTY wchodzące w skład wymienionych zespołów:

 • centralka pneumatyczna, detekcyjno-sterująca „CERBER”
 • detektory temperatury pneumatyczne - liniowe i punktowe
 • dysze mgłowe - pustostożkowe, pełnostożkowe, spiralne
 • zawór kierunkowy pneumatyczny
 • przy zasilaniu pompą spalinową – zbiornik wody od 10 m3 do 50 m3
 • przy zasilaniu prądem – butla (zespół butli) z azotem lub motopompa
 • osprzęt kontrolno-monitorujący
 • tablica synoptyczna
 • sterownik elektroniczny i mikroprocesorowy
 • orurowanie i okablowanie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 • centralka detekcyjno-sterująca elektroniczna :
  • alarm pożarowy
  • monitorowanie poziomu i ciśnienia wody w zbiornikach
  • monitorowanie stanu linii dozorowych
  • inne funkcje dodatkowe
 • moduł monitorujący GSM
SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber