PL EN

OBSŁUGA KOMPLEKSOWA

Oferowana obsługa kompleksowa rozpoczyna się od wspólnych rozmów roboczych z Klientem, celem precyzyjnego określenia potrzeb i wymagań.
Efektem końcowym jest funkcjonujący system instalacji przeciwpożarowej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami, instalacjami i ewentualnym wyposażeniem dodatkowym.

Działania naszego Klienta ograniczają się wyłącznie do:

 • przedstawienia własnych uwarunkowań i wymagań dotyczących systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • dostarczenia posiadanej dokumentacji architektoniczno- budowlanej - w przypadku obiektów już użytkowanych
 • upoważnienia nas do bezpośredniego kontaktu z jednostką projektującą i generalnym wykonawcą - w nowopowstających obiektach
 • podpisania obustronnie uzgodnionej umowy lub zlecenia
 • akceptacji przedstawionego projektu i oferty sposobu jego realizacji
 • udziału w odbiorze końcowym
 • terminowej płatność faktury za wszystkie wykonane prace

Nasza praca i działania:

 • analiza wymagań i oczekiwań Klienta w aspekcie przepisów Prawa Budowlanego, norm polskich i światowych, a także obowiązujących przepisów o ochronie i zabezpieczeniu przeciwpożarowym
 • komputerowa symulacja potencjalnie możliwych w obiekcie pożarów, celem wyboru najlepszych systemów zapobiegania ich rozwojowi i skutecznego gaszenia
 • dobór najnowocześniejszych i jednocześnie optymalnych - również z punktu widzenia kosztów - instalacji zabezpieczających
 • bieżące konsultacje i dokonanie wszystkich wymaganych, a także niezbędnych w tym względzie uzgodnień
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej sprawną realizację instalacji i jej odbiór końcowy
 • dostawa kompletnego systemu i jego montaż, wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem
 • konfiguracja oprogramowania
 • uruchomienie instalacji i przeprowadzenie wymaganych testów funkcjonowania systemu
 • odbiór końcowy i oddanie w użytkowanie
 • okresowe prace serwisowe i konserwacyjne, także w okresie pogwarancyjnym, z możliwością kompleksowego serwisowania również systemów wcześniej zamontowanych
 • w przyszłości - w razie potrzeby rozbudowa i ewentualna modyfikacja instalacji przeciwpożarowej
SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber