PL EN

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW i ZABEZPIECZEŃ

Wysokie wymagania ochrony przeciwpożarowej, mające na celu pełne bezpieczeństwo ludzi i mienia, powodują konieczność zastosowania w obiektach najnowocześniejszych i jednocześnie najlepszych - również z punktu widzenia ekonomicznego - instalacji zabezpieczających.
Pierwszym krokiem na drodze uzyskania optymalnych rozwiązań jest szeroka analiza potrzeb i wymagań Klienta, jej merytoryczna ocena w aspekcie przepisów Prawa Budowlanego, norm polskich, europejskich i światowych (FM Global, VdS) , a także obowiązujących przepisów o ochronie i zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Kolejnym działaniem jest wnioskowanie z przeprowadzonych symulacji komputerowych możliwych w obiekcie pożarów.
Na tych podstawach wykonywany jest projekt realizacyjny niezbędnych instalacji.
Zatrudniony w naszej PRACOWNI PROJEKTOWEJ wysokokwalifikowany i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół inżynierów i specjalistów wielokrotnie udowodnił, że wywiązuje się z tego zadania na najwyższym poziomie. Świadczy o tym wysoka ocena ze strony każdorazowo weryfikujących projekty, niezależnych Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Ubezpieczycieli, no i oczywiście uznanie ze strony naszych Klientów.

ZLECENIA KOMPLEKSOWO WYKONYWANE PRZEZ NASZĄ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ:

 • analiza zagrożeń pożarowych wraz z dokumentacją scenariuszy pożarowych i ich przedstawieniem graficznym, również w oparciu o symulacje komputerowe
 • dokumentacja projektowa technologii pompowni
 • dokumentacja projektowa zbiorników zapasu wody
 • certyfikowane obliczenia hydrauliczne
 • dokumentacja projektowa sieci hydrantowych
 • dokumentacja projektowa instalacji mgłowych niskociśnieniowych
 • dokumentacja projektowa instalacji mgłowych wysokociśnieniowych
 • dokumentacja projektowa instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i pianowych
 • dokumentacja projektowa instalacji zabezpieczenia pożarowego gazami
 • dokumentacja projektowa instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego
 • dokumentacja projektowa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania
 • dokumentacja projektowa systemów integrujących
  urządzenia przeciwpożarowe (SIUP)
 • weryfikacja i uzgodnienia dokumentacji projektowych
  z Rzeczoznawcami ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
 • konsultacje i uzgodnienia dokumentacji projektowych z ubezpieczycielami
  (m.in.: Allianz, Paragon Group, FM-Global) i firmami profesjonalnego zarządzania ryzykiem majątkowym (m.in. Riskonet Polska)
 • specjalistyczne porady techniczne dotyczące zabezpieczeń i instalacji przeciwpożarowych

METODOLOGIA PRACY i UŻYWANE OPROGRAMOWANIA:

 • Posługując się techniką komputerową z wykorzystaniem programu Auto CAD nasze projekty spełniają najwyższe wymagania jakościowe i kryterium kompatybilności.
 • Za pomocą programu FDS (Fire Dynamics Simulator) obliczamy, a następnie przedstawiamy graficznie, w interfejsie dla środowiska FDS – PyroSim symulację pożaru. Program umożliwia nam między innymi analizę rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn. Oprogramowanie PyroSim zawiera w sobie środowisko SmokeView, które doskonale modeluje ruch dymu, wymianę ciepła, a także rozprzestrzenianie się ognia. Poprzez uzyskane modele możemy sprawdzić wszystkie scenariusze zagrożeń mogących wystąpić podczas pożaru. Możemy też porównać rozwój pożaru przy zastosowaniu różnego typu instalacji, np. instalacji SUG wodnego typu mgłowego i instalacji tryskaczowej.
 • Dokładnie przeanalizowane symulacje komputerowe - w połączeniu z wieloletnim naszym doświadczeniem praktycznym, a także wieloletnia współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczymi i wyższymi uczelniami - decydują o doborze optymalnego sposobu rozwiązania ochrony przeciwpożarowej obiektu.
 • Do obliczeń hydraulicznych w systemach przeciwpożarowych niskiego, średniego oraz wysokiego zagrożenia pożarowego stosujemy program komputerowy FHC Canute. Najnowsza wersja tego oprogramowania umożliwia wykonanie kompletnych obliczeń hydraulicznych, zarówno dla prostych systemów tryskaczowych, poprzez systemy kombinowane zalewowe, a kończąc na nowoczesnych rozwiązaniach mgły wodnej, zarówno nisko-, jak i wysokociśnieniowej. Program ułatwia kompletowanie danych niezbędnych do doboru odpowiednich elementów instalacji przeciwpożarowej. Umożliwia też uzyskanie obrazu 3D projektowanej i analizowanej instalacji

PRACOWNA PROJEKTOWA SUPO Cerber pomoże Państwu dobrać i zaprojektuje optymalny system przeciwpożarowy chroniący życie, zdrowie i mienie przed zagrożeniami pożarowymi.
Zapraszamy do współpracy!

SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber