PL EN

SYSTEMY GAZOWE

Gazowe systemy gaśnicze stosowane są do ochrony w obiektów, w których istotne znaczenie ma wartość znajdujących się tam urządzeń czy przedmiotów, a zastosowanie do ich gaszenia środków gaśniczych z wykorzystaniem wody, piany lub proszków gaśniczych może przynieść nieodwracalne straty, niejednokrotnie porównywalne do strat spowodowanych przez ogień.
W gazowych systemach gaśniczych używane są nieszkodliwe dla środowiska gazy obojętne i ich mieszaniny : dwutlenek węgla, argon, azot, Inergen, Argonite, jak również chlorowcopochodne węglowodorów (NOVEC, FM 200). Ich działanie gaszące polega na wypieraniu tlenu atmosferycznego z objętego ochroną pomieszczenia. Mówi się tutaj o "dławieniu" ognia, które następuje po obniżeniu w pomieszczeniu ilości tlenu koniecznej do spalania, czyli poniżej 13,8% jego objętości.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA :

 • magazyny z niebezpiecznymi materiałami
 • urządzenia do elektronicznego przetwarzania danych
 • produkcja elektroniki, w tym półprzewodników
 • turbiny i transformatory
 • urządzenia rozdzielcze i sterownicze
 • podłogowe kanały kablowe
 • kabiny lakiernicze i do powlekana proszkowego
 • produkcja i magazynowanie tworzyw spienionych
 • produkcja bądź przyrządzanie farb i lakierów
 • urządzenia do obróbki metali
 • Instalacje hydrauliczne
 • maszyny drukarskie
 • maszyny tekstylne
 • magazyny futer i tekstyliów
 • silosy i filtry pyłowe
 • archiwa
 • komory silnikowe pojazdów mechanicznych, łodzi sportowych i jachtów

PODSTAWOWE ZALETY :

 • ochrona pomieszczeń z wartościowymi instalacjami, urządzeniami lub przedmiotami, które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku zastosowania innych środków gaśniczych
 • możliwość elastycznego doboru wielkości instalacji zależnie od wielkości strefy zabezpieczanej przeciwpożarowo
 • doskonale zastępuje systemy gaśnicze z użyciem halonu
 • skutecznie działa w ujemnych temperaturach
 • nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego

SPOSÓB DZIAŁANIA

Detekcja pożaru odbywa się za pomocą odpowiednio dobranych czujników pożarowych. W specjalnych przypadkach są do dyspozycji także termiczne człony rozłączne, pneumatyczne, lub detektory temperatury.
Po wykryciu pożaru czujnik wysyła sygnał do centrali sterującej gaszeniem, która włącza natychmiast alarm akustyczny wewnątrz chronionego pomieszczenia, celem ewakuacji znajdujących się tam osób. Instalację gaśniczą można też uruchomić ręcznie, za pomocą przycisku zamontowanego w strefie wejścia do chronionego pomieszczenia.
Po upływie określonego, indywidualnie ustalanego i zaprogramowanego, odliczanego przez dwa niezależne urządzenia czasu wstępnego ostrzegania – niezbędnego do bezpiecznego opuszczenia pomieszczenia przez ludzi - następuje automatyczne zamknięcie klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych, wyłączane są wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne i zamykane drzwi, przez które do zagrożonego obszaru może się dostawać powietrze zewnętrzne, lub wydostawać gaz gaśniczy. Dopiero od tego momentu urządzenia wyzwalające zaczynają uwalniać gaz gaśniczy do zagrożonego obszaru.

PRZECHOWYWANIE GAZU GAŚNICZEGO

Gazy dla celów instalacji gaśniczej magazynuje się w ciśnieniowych butlach stalowych, umieszczanych w specjalnych stojakach tworzących baterię, której wielkość zależna jest od wyliczonych potrzeb gaśniczych. Uniwersalne stojaki z pojedynczymi wieszakami pozwalają na rozbudowę baterii, a także na szybką wymianę butli. Każdy wieszak zawiera dodatkowo elektroniczny zawór DINES lub wagę, która automatycznie wskazuje i sygnalizuje ubytki ciężaru gazu przekraczające 10%. W zestawach butlowych można magazynować dowolne gazy gaśnicze lub ich mieszaniny.

Do składowania dwutlenku węgla w ilościach powyżej 2000 kg, ze względów ekonomicznych stosowane są zbiorniki niskociśnieniowe, napełniane z cystern. Skroplony dwutlenek węgla jest w nich przechowywany w temperaturze -20°C pod ciśnieniem roboczym 20 bar. Dzięki składowaniu tego środka gaśniczego w postaci ciekłej zminimalizowana jest przestrzeń niezbędna do jego magazynowania.

SIEĆ RUROWA i DYSZE GAŚNICZE

Dla skutecznego i niezakłóconego działania instalacji ważne jest prawidłowe zaprojektowane i wykonanie przewodów rurowych, a także odpowiedni dobór i rozmieszczenie dysz gaśniczych. Wewnątrz budynków dysze są instalowane równomiernie w całym chronionym obszarze. W wysokich pomieszczeniach mogą być umieszczone nawet na kilku poziomach.
W przypadku ochrony maszyn i urządzeń dysze są wycelowane bezpośrednio na przedmiot ochrony, lub specjalnie na jego zagrożone elementy. Dysze gaśnicze można umieścić wewnątrz szaf sterowniczych, w dużych szafach komputerowych, czy w kanałach kablowych.

Gdy instalacja przeciwpożarowa chroni jednocześnie kilka obszarów, lub kilka wolnostojących obiektów, to między zasilającą rurą zbiorczą a rurami rozprowadzającymi montowane są zawory rozdzielcze (sferowe). W razie pożaru automatycznie włączany jest zawór rozdzielczy dla zagrożonej strefy, otwierając do niej dopływ gazu gaśniczego.

PROPONOWANE SYSTEMY

URZĄDZENIA GAŚNICZE NA DWUTLENEK WĘGLA

Stosowane są do ochrony urządzeń i pomieszczeń wysokiego ryzyka. Są zalecane zarówno do ochrony pomieszczeń, jak i niezamkniętych obiektów. W tym ostatnim przypadku sprężony, skroplony dwutlenek węgla w obszarze oddziaływania tworzy gęstą chmurę aerozolu, którą za pomocą odpowiednich dysz można wytwarzać dokładnie w tym miejscu, w którym jest to konieczne. W wyniku odparowywania gazu gaśniczego powstaje dodatkowy efekt chłodzenia.
W zależności od doboru dysz gaśniczych dwutlenek węgla może być użyty jako gaz, mgła lub śnieg. To chłodzące działanie sprawia, że dwutlenek węgla może się nie nadawać do gaszenia urządzeń szczególnie wrażliwych na temperaturę, np. w przemyśle półprzewodników oraz bardzo czułych urządzeń przetwarzania danych (komputery, szafy sterownicze, itp.).
Nie pozostawia odpadów zanieczyszczających.

SYSTEM INERGEN

Należy do najnowszej generacji systemów gaśniczych. Nie powoduje szkód w sprzęcie i jest bezpieczny dla ludzi, gdyż używana w nim mieszanina gazów INERGEN stanowi wybrane komponenty powietrza atmosferycznego: azot (52%), argon (40%) i niewielką ilość dwutlenku węgla (8%). Gaśnicze działanie Inergenu polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 13,8% i poniżej.
Ciężar właściwy INERGENU jest zbliżony do ciężaru powietrza, co pozwala utrzymać dłużej stężenie gaśnicze w chronionych obszarach, dając efekt gaszenia trójwymiarowego, eliminujący również ogniska żarzenia materiału.
Szybkość skutecznej akcji gaśniczej jest uzależniona od doboru systemu detekcji pożaru i niezbędnym czasem przygotowania pomieszczenia do rozpoczęcie gaszenia.

INERGEN nie przewodzi prądu elektrycznego, nie wchodzi w reakcje chemiczne, nie powoduje zamglenia przy wyzwalaniu, nie jest szkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego. Nie nadaje się do gaszenia wolnostojących, przestrzennie nieograniczonych obiektów, gdyż nie można wtedy uzyskać wystarczającego jego stężenia gaśniczego.

SYSTEM NOVEC 1230

NOVEC 1230 jest przeznaczony do specjalnych zastosowań przeciwpożarowych w obszarach, gdzie zapewnienie ciągłości pracy urządzeń ma kluczowe znaczenie.
Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością gaszenia. Przeznaczony jest do gaszenia pożarów klasy „A”, „B” i urządzeń pod napięciem. Oparte na reakcji substancji chemicznych gaśnicze działanie NOVEC 1230 polega na absorpcji energii cieplnej i wywołaniu efektu schłodzenia.

Jako środek gaśniczy ma zastosowanie w przypadku wystąpienia typowych pożarów, gdzie do tej pory korzystano z halonów, lub gdzie obecnie stosuje się ich zamienniki, między innymi: w centrach przetwarzania danych, serwerowniach, centralach telefonicznych, lotnictwie cywilnym, w obiektach wojskowych o szczególnym znaczeniu, przemyśle wydobywczym oraz transporcie morskim i lądowym, do gaszenia stref obojętnych i zagrożonych wybuchem. Idealnie sprawdza się także w bibliotekach, placówkach kulturalnych, archiwach i muzeach, gdzie niedopuszczalne jest uszkodzenie cennych obiektów i przedmiotów przez środek gaśniczy.

Wyróżnia się największym marginesem bezpieczeństwa dla ludzi i jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, nie niszczy też warstwy ozonowej. Nie przewodzi prądu elektrycznego, nie powoduje korozji urządzeń, nie pozostawia osadów.

MINIATUROWE URZĄDZENIE GAŚNICZE miniMarin

By sprostać różnym potrzebom i wymaganiom oferujemy także nietypowe urządzenia specjalne. Jako przykład może tutaj posłużyć miniaturowe urządzenie gaśnicze do ochrony łodzi sportowych, jachtów, samochodów, itp. Instaluje się je w komorze silnikowej, gdyż ona właśnie stwarza największe zagrożenie pożarowe.
W razie pożaru urządzenie jest automatycznie uruchamiane przez zamontowany na zaworze butli element wyzwalający, który po osiągnięciu założonej temperatury krytycznej uwalnia środek gaśniczy. Urządzenie można uruchomić także ręcznie, za pomocą przycisku elektrycznego. Skuteczne i szybkie gaszenie zapewniają tutaj obojętne gazy gaśnicze lub dwutlenek węgla.

zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber