PL EN

SYSTEMY PIANOWE

Celem znacznego podniesienia skuteczności gaszenia takich substancji, jak ropa naftowa, oleje, benzyny, rozcieńczalniki, alkohole, żywice, lakiery, czy inne łatwopalne i niebezpieczne substancje chemiczne - do ich ochrony pożarowej stosuje się pianowe instalacje gaśnicze.
Działanie gaszące oparte jest na pianie wytwarzanej chemicznie, lub w sposób mechaniczny. Piana użyta do gaszenia pożaru wykazuje wielorakie oddziaływania gaśnicze, które oddzielnie lub z innymi działaniami prowadzą do uzyskania szybkiego efektu gaśniczego.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA :

 • zakłady chemiczne
 • rafinerie
 • zbiorniki cieczy palnych
 • magazyny, składy i fronty odbioru ropy naftowej
 • tankowce i chemikaliowce
 • magazyny chemikaliów
 • hangary

PODSTAWOWE ZALETY :

 • szybki efekt chłodzący płonących powierzchni, osiągany dzięki parowaniu cząsteczek wody zawartych w pianie i odbierających ciepło płonącego materiału
 • skuteczne działanie tłumiące, dzięki szczelnemu pokrywaniu przez pianę powierzchni płonącego materiału i tym samym odcięcie dopływu tlenu
 • efekt izolowania strefy spalania od materiału palnego
 • pokrywa pianowa przerywa wypływy gazów z nad powierzchni płonącej, dzięki czemu uniemożliwia wtórne zapłony
 • mała przewodność cieplna piany osłania nieobjęte jeszcze pożarem materiały, czyniąc je niepodatnymi na zapalenie
 • tlen zawarty w powietrzu i gazy palne zostają wyparte z pomieszczenia wypełnionego pianą.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Zależnie od wymogów i potrzeb w systemach gaśniczych używana jest piana chemiczna, lub jeden z trzech rodzajów piany mechanicznej.

Pianę chemiczną otrzymuje się w wyniku reakcji pomiędzy częścią alkaliczną i kwaśną. W wyniku reakcji chemicznej powstaje dwutlenek węgla generujący pianę, a wzrost ciśnienia powoduje wyrzucenie wytworzonej piany na zewnątrz urządzenia gaśniczego.

Piana mechaniczna powstaje w wyniku energicznego, mechanicznego zmieszania wodnego roztworu środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym. Wytwarza się ją przy pomocy specjalnych urządzeń pianotwórczych nazywanych wytwornicami piany.

 • Piana lekka jest pianą suchą o liczbie spienienia Ls > 200. Przy zastosowaniu agregatów do wytwarzania piany lekkiej spienienie roztworu pianotwórczego może dochodzić do 1000 razy. Wydajne agregaty wytwarzają ponad 1000 m3 piany na minutę, dzięki czemu duże pomieszczenia mogą być wypełnione nią całkowicie w ciągu kilku minut. Działanie piany lekkiej polega przede wszystkim na wytwarzaniu bariery, przed rozprzestrzeniającym się pożarem. Stosuje się ją do gaszenia hal produkcyjnych i magazynowych.
 • Piana średnia ma liczbę spienienia Ls od 40 do 150. Piana średnia o takim spienieniu nadaje się szczególnie do zwalczania pożarów wewnętrznych, np. w magazynach cieczy palnych, w śluzach na tankowcach, w fabrykach lakierów itp.. Szczególnie korzystne podczas działań gaśniczych jest to, że piana średnia ma wysoką płynność. Jednocześnie jest dostatecznie stabilna do ochrony przed promieniowaniem cieplnym i gazami pożarowymi, a także odporna na lekkie podmuchy wiatru. W przypadku pian średnich o liczbie spienienia zawartej w dolnym zakresie - zasięg rzutu strumienia takiej piany może wynosić do 12 m, co przy wielu działaniach gaśniczych ma duże znaczenie.
 • Piana ciężka to piana o liczbie spienienia Ls od 5 do 7. Przy takim spienieniu rozprzestrzenia się ona najlepiej rozpływając się po powierzchni cieczy, na wymaganym obszarze. Pianę ciężką stosuje się przede wszystkim do gaszenia płonących benzyn, benzolu, dwusiarczku węgla, olejów, lakierów, rozcieńczalników, itp.. Ze względu na dość wysoką gęstość osiąga się duży zasięg strumienia gaśniczego, co jest szczególnie ważne podczas gaszenia pożarów tankowców, czy dużej ilości zbiorników paliwowych.

STAŁE INSTALACJE GAŚNICZE NA PIANĘ LEKKĄ

Agregat do wytwarzania piany lekkiej przeznaczonej do ochrony pomieszczeń montuje się z reguły na jednej ze ścian zewnętrznych lub na dachu. Zapewnia to, że powietrze używane do wytwarzania piany zasysane przez wentylatory (napędzane elektrycznie lub hydraulicznie) nie zawiera gazów pożarowych.

Środek pianotwórczy jest pobierany przez strumień wody przepływający przez mieszalnik pianowy. Może to następować bezpośrednio w generatorze piany, lub centralnie dla całej instalacji. W przypadku akcji gaśniczej chronione pomieszczenie w kilka minut zostaje szczelnie wypełnione do stropu pianą lekką tak, że pożar nawet wysoko znajdujących się elementów jest szybko ugaszony.

STAŁE INSTALACJE GAŚNICZE NA PIANĘ ŚREDNIĄ

Instalacje gaśnicze na pianę średnią stosuje się przede wszystkim do ochrony pomieszczeń, w których pożary najczęściej mogą mieć miejsce w sąsiedztwie podłoża.

Wytwornice pianowe powinny być zamontowane w przygotowanych do tego celu otworach w ścianach zewnętrznych lub w dachu tak, by w razie pożaru mogły zasysać powietrze zewnętrzne. Środek pianotwórczy mieszany jest z wodą centralnie lub lokalnie. W przypadku centralnego mieszania roztwór pianotwórczy tłoczony jest rurociągami do wytwornic pianowych, do których zasysane jest powietrze i wytwarzana jest piana.
Piana średnia rozprzestrzenia się w pomieszczeniach chronionych szybko, gasząc skutecznie pożary.

STAŁE INSTALACJE GAŚNICZE NA PIANĘ CIĘŻKĄ

Znajdują zastosowanie głównie przy zwalczaniu pożarów zbiorników z ropą naftową, w magazynach, składach i frontach odbioru ropy. Do wytwarzania piany służą prądownice pianowe, które są montowane na zewnętrznych ścianach zbiorników lub na zewnątrz stanowisk odbioru ropy. Są one połączone z zamontowanymi na stałe rurociągami, którymi doprowadza się pianę na powierzchnie płonące. W przypadku zbiorników ropy stosuje się rury wylewowe, dzięki którym piana spływa po wewnętrznej ścianie zbiornika równomierne i regularnie pokrywając całą powierzchnię ropy.

W przypadku zbiorników z dachami stałymi - rurki wylewowe rurociągów umieszczone wewnątrz zbiornika muszą być wolne od gazów. W tym celu na rurkach tych wbudowane są tzw. garnki pianowe z zamkiem szklanym. Podczas uruchamiania instalacji płytka szklana zostaje zniszczona przez napływającą pianę.

W tego typu instalacjach stosuje się wbudowane w rurociągi zasysacze pianowe centralne lub lokalne.

CENTRALNY ZBIORNIK ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO

Centralny zbiornik środka pianotwórczego potrzebny jest wówczas, gdy projektuje się instalacje gaśniczą z większą liczbą wytwornic piany. Jego pojemność zależy od wielkości chronionej strefy pożarowej.
W razie pożaru środek pianotwórczy jest tłoczony ze zbiornika do mieszalnika pianowego. Tu jest on mieszany ze strumieniem przepływającej pod ciśnieniem wody, tłoczonej ze zbiornika wody gaśniczej przez drugą pompę. Powstający w ten sposób roztwór pianotwórczy tłoczony jest do odpowiednio dobranych wytwornic piany.

DZIAŁKA PIANOWE

Działka pianowe stosuje się tam, gdzie niezbędne jest podawanie piany do gaszenia pożaru ze znacznej odległości. Stosuje się je przede wszystkim na statkach, w hangarach, w rafineriach. Działka mogą być zasilane oddzielnie wodą i oddzielnie środkiem pianotwórczym, lub rurociągiem dla obu składników razem.
W zależności od wydajności wodnej osiąga się zasięg rzutu strumienia piany do 100 m. Zmiany kierunku podawania strumienia w pionie i poziomie mogą być wykonane ręcznie lub sterowane zdalnie przy użyciu napędu hydraulicznego lub elektrycznego.

URUCHAMIANIE INSTALACJI

Uruchamianie instalacji może następować samoczynnie lub ręcznie.
Do uruchamiania automatycznego, każdorazowo w zależności od występującego zagrożenia pożarowego służą termiczne człony rozdzielające, czujniki temperatury, tryskacze wyzwalające, czujki temperaturowe, jonizacyjne lub płomieniowe. Elementy te w zależności od przyjętych różnych parametrów pożarowych, takich jak temperatura, płomień, czy dym dają odpowiedni impuls do uruchomienia automatycznego:

 • wyzwalanie mechaniczne - pod wpływem temperatury wyzwalacz termiczny ulega rozdzieleniu, co powoduje przesunięcie mechanizmu rozruchowego zamocowanego na lince napinającej i uruchomienie instalacji
 • wyzwalanie pneumatyczne i hydrauliczne - czujnik temperatury, względnie tryskacz uruchamiający otwierają się pod wpływem ciepła pożaru i dają impuls do szafy sterującej, obsługującej obszar chroniony
 • uruchamianie elektryczne - czujniki, które reagują na płomienie, temperaturę lub dym, dają sygnał do centralki pożarowej, która uruchamia instalację gaśniczą.

SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo SUPO Cerber photo