PL EN

SYSTEMY TRYSKACZOWE

Systemy gaśnicze tryskaczowe są samoczynnie uruchamiającymi się i działającymi skutecznie instalacjami gaśniczymi, zależnie od potrzeb: wodnymi (mokre), powietrznymi (suche) lub w układzie mieszanym . Wykrywają pożar, informują o jego powstaniu i gaszą zapobiegając jego rozprzestrzenieniu się, tym samym chroniąc niezawodnie ludzi, mienie i środowisko.
Można je stosować zarówno w obiektach nowoprojektowanych, jak też istniejących. Oferowane przez nas instalacje każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta, spełniając jednocześnie wymogi i zasady projektowania, montażu, odbioru, eksploatacji i remontów określone wytycznymi VdS CEA4001:2003-01, normą NFPA-13, normą PN-EN 12845:2008, a także przepisami towarzystw ubezpieczeniowych.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA :

 • obiekty handlowe jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10.000 m2
 • obiekty handlowe wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500m2
 • obiekty gastronomiczne o liczbie miejsc powyżej 600
 • sale widowiskowe i zamknięte obiekty sportowe o liczbie miejsc powyżej 3000
 • sale wystawowe
 • budynki administracyjno-biurowe o wysokości powyżej 55m
 • muzea
 • zabytki architektury wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • garaże podziemne o liczbie stanowisk przekraczającej 100 na jednej kondygnacji
 • centra logistyczne i rampy rozładunkowe
 • hale produkcyjne i pomieszczenia magazynowe, w tym magazyny wysokiego składowania
 • zakłady chemiczne, w szczególności produkcji tworzyw sztucznych
 • zakłady drzewne i papiernie
 • chłodnie

PODSTAWOWE ZALETY :

 • szybkie przerwanie rozprzestrzeniania się pożaru, nawet przy najbardziej niekorzystnych warunkach
 • duża gama tryskaczy umożliwiająca optymalny dobór do każdych wymagań zabezpieczanych obiektów
 • po zakończeniu gaszenia szybki powrót instalacji do stanu ponownej gotowości
 • ograniczenie strat powodowanych zalaniem wodą gaśniczą wyłącznie do miejsc dotkniętych pożarem
 • dym i substancje szkodliwe w znacznej części są absorbowane przez wodę gaśniczą
 • brak szkodliwych oddziaływań na ludzi i środowisko naturalne

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Instalacja tryskaczowa składa się z sieci rurociągów będących pod ciśnieniem, które pokrywają całą powierzchnie chronioną. W sieci tej są rozmieszczone w określonych odległościach tryskacze. Dysze wylotowe tryskaczy są zamknięte ampułkami szklanymi wypełnionymi cieczą. W przypadku powstania pożaru ampułka ulega zniszczeniu co powoduje otwarcie dyszy i wypływ strumienia wody, która ulega rozproszeniu na rozetce rozpylającej i opada na źródło ognia powodując gaszenie. W ten sposób pożar zostaje wykryty w jego początkowym stadium i ugaszony w zarodku, uniemożliwiając tym samym jego rozprzestrzenianie się. Uruchomieniu ulegają tylko tryskacze znajdujące się nad miejscem pożaru.

RODZAJE URZĄDZEŃ TRYSKACZOWYCH

 • urządzenie tryskaczowe wodne (mokre) – stosowane są do ochrony przestrzeni, w których nie występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia lub wyparowania wody i nie jest konieczne zastosowanie urządzenia tryskaczowego sterowanego
 • urządzenie tryskaczowe powietrzne (suche) - stosowane do ochrony przestrzeni, w których występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia lub wyparowania wody
 • urządzenie tryskaczowe mieszane - stosuje się do ochrony przestrzeni, w których tylko w niektórych, pojedynczych pomieszczeniach występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia lub wyparowania wody.

PRZEWODY INSTALACJI TRYSKACZOWEJ WODNEJ wykonywane są z rur stalowych czarnych, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, kołnierzy, a także spawanych. PRZEWODY INSTALACJI TRYSKACZOWEJ POWIETRZNEJ wykonywane są z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, łączników GRUVLOK i kołnierzy. ZAKRES I SPOSÓB ZAOPATRZENIA W WODĘ instalacji tryskaczowej zależy od ryzyka pożarowego oraz uwarunkowań lokalnych. Niezbędny jest odpowiedni zapas wody oraz odpowiednie jej ciśnienie, tak aby było możliwe przerwanie rozprzestrzeniania się pożaru przy najbardziej niekorzystnych warunkach. Źródłami wody mogą być: sieć wodociągowa, hydrofor, pompa lub zespół pomp zasilających pobierających wodę z sieci wodociągowej, zbiorników pośrednich, zbiorników zapasu lub wód naturalnych.

Różnorodne zagrożenia i warunki budowlane wymagają odpowiednio dobranych rozwiązań technicznych instalacji gaśniczej. Z tego względu stawiamy do dyspozycji szeroką gamę tryskaczy, których odpowiedni dobór gwarantuje spełnienie każdych wymogów chronionych obiektów:

 • TRYSKACZ KLASYCZNY - niezależnie od sposobu gaszenia stosowany jest wtedy, gdy również powinien być chłodzony strop. Jest tak skonstruowany, że woda rozpraszana jest nie tylko na podłoże, ale też na strop.
 • TRYSKACZ ROZPYLAJĄCY - posiada dostosowane do podstawy, ukształtowane w formie paraboli rozproszenie wody. Może być stosowany jako stojący umieszczany na widocznych rurociągach, lub jako wiszący w przypadku prowadzenia rurociągów nad sufitem podwieszonym.
 • TRYSKACZ Z EKRANEM PŁASKIM - znajduje zastosowanie szczególnie w pomieszczeniach ze stropem podwieszonym, aby w przypadku pożaru uzyskać dostateczny zasięg wody. Może być stosowany jako stojący lub jako wiszący.
 • TRYSKACZ ŚCIENNY - stosuje się go w pomieszczeniach, gdzie nie można instalować tryskaczy na środku pomieszczenia - dostosowuje rozpraszanie wody do podłoża. Może być instalowany jako stojący lub jako wiszący.
 • TRYSKACZ ŚCIENNY O DUŻYM ZASIĘGU - przeznaczony do ochrony pomieszczeń, w których ze względu na warunki budowlane nie można stosować gęstej sieci rur.
 • TRYSKACZ PODWÓJNY - to specjalny tryskacz o podwyższonej pewności działania, stosowany do ochrony pomieszczeń w których przypadkowe włączenie tryskacza mogłoby spowodować znaczne straty. Uruchomienie instalacji gaśniczej następuje dopiero po zadziałaniu obu tryskaczy.
 • TRYSKACZ SUCHY - specjalnie skonstruowany tryskacz, stosowany jako wiszący w pomieszczeniach nieogrzewanych, gdzie nie mogą być użyte tryskacze stojące.

CENTRALA DOZORUJĄCA czuwa nad poprawną gotowością do działania całej instalacji. Rozpoznaje źle ustawione wartości parametrów, kontroluje zasilanie lub stan wody w zbiorniku, ciśnienie wody w instalacji i zasilanie w energię. Sprawdza wszystkie zasuwy i zawory, które w wyniku niewłaściwej obsługi, lub innych oddziaływań zewnętrznych mogłyby prowadzić do zakłóceń działania instalacji. Ewentualne nieprawidłowości są na bieżąco wykrywane i zgłaszane jako zakłócenia.
W chwili uruchomienia pierwszego tryskacza i wypływu wody uruchamiany jest sygnał akustyczny w strefie działania instalacji. Niezależnie włączany jest natychmiast sygnał elektryczny, przekazywany do stanowiska kierowania zakładowej lub Państwowej Straży Pożarnej.
Opisane powyżej możliwości posiadają proponowane przez nas nowoczesne i niezawodne Centrale Sygnalizacji Pożaru, wyposażone w niezależne linie systemów kontrolujących i alarmujących, a także sprawdzone oprogramowanie.

Instalacja tryskaczowa może działać bezawaryjnie tylko wtedy, gdy jest systematycznie kontrolowana i konserwowana. W związku z tym wszystkim naszym Klientom zapewniamy również kompleksowy serwis.

SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber