PL EN

SYSTEMY ZRASZACZOWE

W przypadkach zagrożenia pożarem substancji bardzo łatwo palących się i powodujących błyskawiczne rozprzestrzenianie ognia, konwencjonalne systemy tryskaczowe mogą nie sprostać szybkiej i wystarczającej ochronie. Niezastąpione wówczas są instalacje zraszaczowe. Zbudowane są podobnie jak tryskaczowe, posiadają jednak otwarte dysze gaśnicze, przez które w wypadku pożaru woda rozproszona kierowana jest nie tylko na źródło ognia, ale jednocześnie na cały obszar chroniony.

Systemy zraszaczowe są projektowane i wykonywane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem naszych Klientów i wszystkimi wymogami miejscowej ochrony przeciwpożarowej.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA :

 • rafinerie
 • zbiorniki cieczy palnych
 • zakłady przeróbki drewna
 • urządzenia wydobywcze
 • transformatory zlokalizowane na wolnym powietrzu
 • tunele kablowe
 • hangary lotnicze
 • pokłady samochodowe na promach
 • sceny teatrów

PODSTAWOWE ZALETY :

 • możliwość zastosowania zarówno do ochrony pomieszczeń, jak i do zewnętrznych instalacji technologicznych, również na otwartych przestrzeniach
 • skuteczna ochrona obiektów wymagających szybkiego zadławienia ognia przy jednoczesnym ich schłodzeniu
 • znaczna redukcja spalin
 • wiązanie przez zraszającą wodę większości zanieczyszczeń procesu spalania
 • brak szkodliwych oddziaływań na ludzi i środowisko naturalne
 • możliwość zwiększenia efektywności gaśniczej poprzez dozowane dodanie środków spieniających, np. AFFF.

BUDOWA i ZASADA DZIAŁANIA

ZASILANIE

i sposób zasilania instalacji zraszaczowej zależy od ryzyka pożarowego oraz uwarunkowań miejscowych. Podstawą do ustalania ilości wody, jaka musi być do dyspozycji na wypadek pożaru jest warunek, by w najniekorzystniejszej sytuacji była ona wystarczająca.

Urządzenia zraszaczowe, podobnie jak urządzenia tryskaczowe mogą być zasilane z sieci publicznych za pośrednictwem zbiornika pośredniego lub przez zbiornik ciśnieniowy wody. Rodzaj i sposób zasilania urządzenia zależy od ryzyka pożarowego oraz uwarunkowań miejscowych.
Celem zwiększenia efektywności gaśniczej instalacji zraszaczowych stosuje się systemy dozowania środków spieniających np. AFFF, które zmieszane w specjalnych urządzeniach z podawaną wodą zwielokrotniają efekt gaśniczy. Są różne sposoby i technologie dozowania środków, wszystkie jednak sprowadzają się do aplikacji środka w przedziałach od 0,5% do 6% sumarycznej wielkości podawanej wody. Do tego typu działań stosuje się również specjalne zraszacze o odpowiednio przystosowanej konstrukcji.
Woda gaśnicza w systemie wypełnia instalację tylko do zaworu kontrolno - alarmowego. Elementy wyzwalające hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne lub ręcznie znajdują się w strefie chronionej, lub w sąsiedztwie obiektu sterują zaworem kontrolno – alarmowym.

ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY

Zawór kontrolno alarmowy jest zamknięty pod wpływem ciśnienia wody znajdującej się w komorze sterowniczej. Jeśli ciśnienie wody w tej komorze zostanie zmniejszone, otwiera się i woda tłoczona jest poprzez sieć rurociągów do dysz.
W tym samym czasie pod wpływem tego samego impulsu uruchamiany jest sygnał dźwiękowy i automatycznie następuje przekazanie informacji do straży pożarnej, i/lub innego stale dyżurującego stanowiska monitorowania.
Jeśli sygnał uruchamiający zostanie przerwany, zawór zostaje zamknięty i tłoczenie wody do sieci zraszaczowej zostaje wstrzymane.
Duże obiekty chronione podzielone są na kilka podstref pożarowych z obsługującymi je zaworami kontrolno - alarmowymi. Daje to pewność, że woda gaśnicza jest kierowana do miejsc, gdzie wybuchł pożar. Ułatwia to jednocześnie lokalizację źródła ognia.

DOBÓR DYSZ GAŚNICZYCH

Dysze gaśnicze dobiera się zależnie od obiektu i obszaru chronionego.
Od liczby i wielkości dysz, oraz ich charakterystyki zależny jest rozdział wody.

 • Dysze SD stosuje się szczególnie do gaszenia pożarów cieczy palnych, oraz do ochrony obiektów na wolnym powietrzu. Rozproszenie strumienia wody z dyszy obejmuje zakres 120°, jako pełny stożek. Specjalny wkręt w korpusie dyszy stabilizuje prąd gaśniczy i powoduje, że jest odporny na przeciwne strumienie ciepła i powietrza. Strumień rozproszony wody nie przewodzi prądu, dlatego dysze SD mogą być stosowane do zwalczania pożarów elementów mogących być pod napięciem.
 • Dysze RD ze względu na ich duży promień rozpraszania zalecane są do stosowania w pomieszczeniach.
 • Dysze WD stosuje się do zabezpieczenia otworów w ścianach ogniowych w celu uniemożliwienia przeniesienia się ognia przez te otwory
 • Zraszacze wodno-pianowe stosowane wszędzie tam, gdzie do wody gaśniczej dodawany jest środek pianotwórczy.

METODY URUCHAMIANIA INSTALACJI

 • hydrauliczne
  Przez strefę chronioną prowadzony jest rurociąg, na którym w równomiernych odstępach zamontowane są tryskacze inicjujące. W razie pożaru powstające ciepło powoduje otwarcie jednego lub więcej tryskaczy, co powoduje spadek ciśnienia wody w rurociągu, a w konsekwencji otwarcie zaworu kontrolno - alarmowego. Hydrauliczne uruchamiane działania instalacji jest najprostsze, ponieważ nie jest potrzebne żadne inne urządzenie i jego zasilanie.
 • pneumatyczne
  W tym przypadku stosuje się przewód ze sprężonym powietrzem, na którym zainstalowane są czujniki temperatury. Pod wpływem wzrostu temperatury czujniki temperatury otwierają się, ciśnienie powietrza w przewodzie spada, co powoduje otwarcie zaworu i uruchomienie działania instalacji. Inicjowanie pneumatyczne instalacji zraszaczowych jest podobne do hydraulicznego. Stosuje się go wtedy, gdy w strefie chronionej ze względu na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury nie można stosować uruchamiania hydraulicznego.
 • Uruchamianie elektryczne
  W strefie chronionej instaluje się czujki pożarowe, które są połączone z centralką sygnalizacji pożaru. W przypadku pożaru centralka sygnalizacji pożaru przyjmuje sygnał napływający od czujki i przekazuje impuls uruchamiający zawór kontrolno alarmowy. Uruchamianie elektryczne jest szczególnie szybkie, gdyż czujki pożarowe mogą być zainstalowane bezpośrednio nad materiałami palnymi. Podczas, gdy w przypadku uruchamiania hydraulicznego lub pneumatycznego czynnikiem uruchamiającym instalacje jest ciepło, to w przypadku uruchamiania elektrycznego - dzięki zastosowaniu odpowiednich czujek mogą one reagować na dym lub płomienie.
  W przypadku zabezpieczania transformatorów obok wymienionych wyżej sposobów uruchamiania instalacji zraszaczowych istnieje także możliwość zastosowania systemów automatycznych typu "Buchholz- Schutzrelais".
 • Uruchamianie ręczne
  Instalacje zraszaczową można również uruchomić ręczne. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy istnieje potrzeba prewencyjnego schładzania (zraszania) w chwili bezpośredniego zagrożenia pożarem.

SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber