PL EN

Podstawa prawna: art.32c pkt.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe


W spółce Usług Pożarniczo-Ochronnych SUPO-Cerber Sp. z o.o. Kraków ul. Kuryłowicza 119 wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:


  • obrocie, transporcie, przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.